Ganga Ma, Varanasi

Destination, Jaipur

Morning Ablutions, Udaipur

Sorority, Abhaneri

Reflection, Jodhpur

Taj Mahal, Agra

Basket Weaver, Jodhpur

In Passing, Pushkar

Dawn Silhouette, Udaipur

Modesty, Jodhpur

Brahman, Varanasi

Shadows, Jaisalmer

Storm on the Ganges, Varanasi

Dharohar Lore, Udaipur

Arboreal Set, Jaisalmer

Bodhisattva, Varanasi

Using Format